PDV za održavanje kotla

10% diskontirana stopa PDV-a mora se primjenjivati ​​i na periodične i obvezne radove na održavanju kotlova stambenih zgrada.

PDV za održavanje kotla

Stopa PDV-a koja se primjenjuje na održavanje kotla

manutenzione caldaia

Sa Rezolucija br. 15 / E od 4. ožujka 2013. godine, Porezna uprava definitivno je pojasnila da se stopa PDV-a koja se primjenjuje na usluge koje se pružaju za periodične i obvezne provjere koje moraju obavljati sustavi grijanja i odgovarajući kotlovi privatnih zgrada i etažnih kuća, moraju biti olakšan za 10%.
Rezolucija predstavlja odgovor na pitanje koje je formuliralo poduzeće koje se bavi održavanje i periodični pregled sustava grijanja, a posebice plinskih kotlova, a predstavljen je pozivanjem na članak 11. Zakona br. 212 od 2000.
Tvrtka, koja je pogrešno protumačila mjerodavno zakonodavstvo, smatrala je da se porezna povlastica može primijeniti samo na intervencije na etažnim zgradama, te se stoga na njegove klijente primjenjivalo naobična stopa PDV-a, jednaka 21%.
Reakcija Inland Revenue je umjesto drugačijeg mišljenja, u stvari institucija je spomenula da je olakšavanje primjenjivo na intervencije napravljene na bilo kojoj zgradi koja ima prevladavajuća stambena destinacija, a time i ne samo kondominijima, nego i onima za isključivo korištenje.
Referentni zakon je br. 488 od 23. prosinca 1999, koja utvrđuje da se ova olakšica odnosi na svaku intervenciju redovito održavanje te stoga i za održavanje kotlova, budući da spada u intervencije potrebne da bi se postojeći tehnološki sustavi održali učinkovitim, bez ikakve razlike u činjenici da su smješteni u višestambenim zgradama ili u privatnim zgradama.

Redovno održavanje i umanjenje PDV-a

Definicija redovnog održavanja koju treba uzeti u obzir je ona izražena u čl. 3, a), od Tekst konsolidacije (D.P.R. 380/01), koja je preuzela sadržaj članka 31. Zakona od 5. kolovoza 1978., br. 457.

manutenzione caldaia

Ali već s kružni n. 71 od 2000 Inland Revenue su utvrdili da se porezna olakšica također primjenjuje na one operacije održavanja koje treba provesti obvezno, za dizala i sustave grijanja, za koje se predviđa plaćanje godišnje naknade i koje također mogu zahtijevati zamjena istrošenih dijelova.
Međutim, EFA je međutim navela da se olakšice ne mogu proširiti na one vrste ugovora o periodičnom pregledu, koji osim redovnog održavanja, uključuju i ostale usluge, kao što je moguće pokriće osiguranja od odgovornosti treće strane, ako iznosi tih naknada nisu naznačeni zasebno.
Ukratko, možemo reći da su periodične provjere predviđene za plinske kotlove i sustave grijanja rutinsko održavanje i mogu imati koristi od olakšanog PDV-a ako se provode na stambenim zgradama.

Što učiniti u slučaju viška plaćenog PDV-a

Dakle, što bi etažno vlasništvo ili privatna osoba pogrešno platili PDV 21%?
Inland Revenue je utvrdio da tvrtke koje su pogrešno primijenili ovu stopu, morat će nadoknaditi klijentima višak traženog iznosa PDV-a, objavljujući zahtjev.
Tvrtke pak mogu zatražiti naknadu od strane poreznih vlasti, u roku od dvije godine od uplate, ali samo dokazujući da je kupcima pravilno vratio više plaćen PDV.
Očito je da je to uspostavljeno kako bi se izbjegla nepotrebna zarada.Video: